چند پیشگویی که اتّفاق افتاده

برخى از حوادثى که احادیث ، پیشاپیش از رخ دادن آن ها   پیش از ظهور خبر داده اند  و وقوعشان درکتب تاریخى پس ازگذشت سال ها به ثبت رسیده.  پیشگویى هاى مطابق واقع ایشان از این قرار است:  پیشگویی اول و دوم : انحراف و فساد بنی عباس , پیامبر(ص) و ائمه (ع) درباره ویژگى هاى […]

Continue reading...