ای غایب از نظر+تو ای تنها تر از تنها+الفت به همنشینی گل

———————- مجله:امان-اسفند ۸۸ و فروردین ماه ۱۳۸۹ ، شماره ۲۲ —————— http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/6024/7463/92577 ——————-

Continue reading...