مروری بر سی دی امام مهدی عج

خراسانی ها(ایرانی ها) رجعت دجال سفیانی = ۰۳ شام هنگام ظهور و قبل از آن سفیانی= ۰۱ سفیانی = ۰۲ سلام ومعرفی علامات نسبی نزدیک ظهور نشانه ها درسال ظهور = ۰۱ نشانه ها در سال ظهور = ۰۲ آخرالزمان وضعیت مسلمانان قبل از ظهور فضایل منتظران مصر + یمن +فلسطین روم حجاز هنگام ظهور […]

Continue reading...